1 persoon 2 dagen groenten en 5 dagen fruit

Groente:

Dag 1: Spitskool

Dag 2: Jonge prei

Fruit:

2             Appels

2             Bananen

2             Kiwi

2             Sinaasappels

2             Mandarijnen

1 persoon 4 dagen

Groente:

Dag 1: Spitskool

Dag 2: Jonge prei

Dag 3: gem. Little sla + komkommer

Dag 4: Chinese kool

Fruit:

2             Appels

2             Bananen

2             Kiwi

2             Sinaasappel

 


 

 

2 personen 2 dagen groenten en 3 dagen fruit

Groente: voor 2 dagen

Dag 1: Spitskool

Dag 2: Jonge prei

Fruit: voor 3 dagen

3             Appels

2             Bananen

2             Kiwi

3             Sinaasappels

2             Mandarijnen

2 personen 2 dagen

Groente: voor 2 dagen

Dag 1: Spitskool

Dag 2: Jonge prei

Fruit: voor 3 dagen

2             Appels

2             Bananen

2             Kiwi

2             Sinaasappels


 

 

2 personen 3 dagen groenten en 2 dagen fruit

2 personen 3 dagen groente:

Dag 1: Spitskool

Dag 2: Jonge prei

Dag 3: gem. Little sla + komkommer

2 personen 2 dagen fruit:

2             Appels

2             Bananen

2             Kiwi

2             Sinaasappels

 

2 personen 3 dagen

Groente:

Dag 1: Spitskool

Dag 2: Jonge prei

Dag 3: gem. Little sla + komkommer

Fruit:

4             Appels

4             Bananen

2             Kiwi

2             Sinaasappels


 

2 personen 3 dagen groenten en 4 personen 3 dagen fruit

2 personen groente:

Dag 1: Spitskool

Dag 2: Jonge prei

Dag 3: gem. Little sla + komkommer

4 personen 3 dagen fruit:

6             Appels

6             Bananen

4             Kiwi

4             Sinaasappels

4             Mandarijnen

 

2 personen 4 dagen en 3 dagen fruit

Groente 4 dagen:

Dag 1: Spitskool

Dag 2: jonge prei

Dag 3: gem. Little sla + komkommer

Dag 4: Chinese kool

Fruit 3 dagen:

3             Appels

3             Bananen

2             Kiwi

2             Sinaasappels

2             Mandarijnen

 

2 personen 4 dagen

Groente:

Dag 1: Spitskool

Dag 2: Jonge prei

Dag 3: gem. Little sla + komkommer

Dag 4: Chinese kool

Fruit:

4             Appels

4             Bananen

4             Kiwi

2             Sinaasappels

2             Mandarijnen

2 personen 5 dagen

Groente:

Dag 1: Spitskool

Dag 2: Jonge prei

Dag 3: gem. Little sla + komkommer

Dag 4: Chinese kool

Dag 5: Snijbiet

Fruit:

4             Appels

4             Bananen

4             Kiwi

4             Sinaasappels

4             Mandarijnen

3 personen 2 dagen

Groente:

Dag 1: Spitskool

Dag 2: Jonge prei

Fruit:

3             Appels

2             Bananen

2             Kiwi

3             Sinaasappels

2             Mandarijnen

3 personen 3 dagen

Groente:

Dag 1: Spitskool

Dag 2: Jonge prei

Dag 3: gem little sla + komkommer

Fruit:

4             Appels

4             Bananen

4             Kiwi

3             Sinaasappels

3             Mandarijnen

      

 

3 personen 4 dagen groenten en fruit

Groente:

Dag 1: Spitskool

Dag 2: Jonge prei

Dag 3: gem. Little sla + komkommer

Dag 4: Chinese kool

Fruit:

5             Appels

5             Bananen

5             Kiwi

5             Sinaasappels

4             Mandarijnen

 

3 personen 5 dagen fruit

Fruit:

6             Appels

6             Bananen

6             Kiwi

6             Sinaasappels

6             Mandarijnen

 

4 personen 3 dagen groenten

 

5 personen 3 dagen fruit

Fruit:

6             Appels

6             Bananen

6             Kiwi

6             Sinaasappels

6             Mandarijnen

5 personen 4 dagen fruit

Fruit:

8             Appels

8             Bananen

8             Kiwi

8             Sinaasappels

8             Mandarijnen